Новіков Микола Євгенович

Рентгенолог. Завідувач відділення променевої діагностики

Працював лікарем-рентгенологом в Інституті ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України. 

Освіта

Вища медична освіта в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.

Післядипломна освіта та спеціалізація з рентгенології та радіонуклідної діагностики в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Аспірантура та захист дисертації на здобуття ступеню кандидата медичних наук в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Спеціалізація

Діагностична радіологія та радіонуклідна діагностика в онкології, гібридні технології візуалізації, радіоміка та текстуральний аналіз в променевій діагностиці

Підвищення кваліфікації

Регулярна участь у міжнародних навчальних конференціях та семінарах, стажування у клініках Німеччини та Ізраїлю

Членство в професійних організаціях

АРУ (Асоціація радіологів України).

ESR (Європейське товариство радіології).

ESOI (Європейське товариство онкологічної візуалізації).

EANM (Європейська асоціація ядерної медицини).

ESHI (Європейське товариство гібридної візуалізації) — член та посол в Україні. 

Перелік публікацій

Автор та співавтор понад 50 публікацій. Останні публікації:

1. Бабкина Т. М. Современные методики количественной оценки данных позитронно-эмиссионной томографии в онкологической практике / Т. М. Бабкина, Н. Е. Новиков // Променева діагностика, променева терапія.  2015.  № 34.  С. 6672.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pdpt_2015_34_15.   

2. Новіков М. Є. Застосування метаболічної позитронноемісійної томографії, об’єднаної з комп’ютерною томографією, в обстеженні пацієнтів з місцеворозповсюдженими інвазивними карциномами грудної залози / М. Є. Новіков // Клиническая онкология.  2017.  №2.  С. 7174.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/klinonk_2017_2_18.

3. Бабкіна Т. М. Зв’язок кількісних метаболічних показників злоякісних пухлин шийки матки зі ступенем їх клітинної диференціації за даними позитронноемісійної томографії / Т. М. Бабкіна, М. Є. Новіков, А. Б. Вінницька // Клиническая онкология.  2018.  Т. 8, № 1.  С. 6164.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/klinonk_2018_8_1_12. 

4. Новіков М.Є. Кількісні метаболічні характеристики злоякісних плоскоклітинних пухлин голови та шиї та текстуральні властивості їх зображень при ПЕТ/КТ / Т.М. Бабкіна, М.Є. Новіков // Журнал вушних, носових та горлових хвороб. – 2018.  №4. – С. 414. Novikov, M. Multiparametric quantitative and texture 18FFDG PET/CT analysis for primary malignant tumour grade differentiation European Radiology Experimental 2019 3:48. https://doi.org/10.1186/s4174701901243

5. Новиков Н.Е. Роль ПЭТКТ в стадировании злокачественных новобразований орофарингеальной локализации / Новиков Н.Е., Бабкина Т.М. // Наукові матеріали IV Національного конгресу з міжнародною участю [ Радіологія в Україні 2016 ] (Київ, 2325 березня 2016 р.).  Радіологічний вісник, 2016, №12.  С. 5253.

6. Новіков М.Є. Методики розрахунку волюметричних метаболічних показників при ПЕТКТ / М.Є. Новіков, Т.М. Бабкіна Матеріали V ювілейного міжнародного медичного конгресу [ Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України ] (Київ, 1921 квітня 2016 р.).  [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://medforum.in.ua/sites/default/files/katalog_imf16_tezisy.pdf

7. Новіков М.Є. Значення ПЕТКТ з ФДГ у стадіюванні інвазивних злоякісних пухлин молочної залози / М.Є. Новіков, Т.М. Бабкіна // Тези 5го національного конгресу з міжнародною участю [ Радіологія в Україні ] (Київ, 2224 березня 2017 р.).  Радіологічний вісник, 2017, №12(6263).  С. 5354. 

8. Novikov M. (2017, March) Pearls and Pitfalls of Different Parameters in Quantitative 18FFDG PETCT Assessment. Poster session presented at European Congress of Radiology, Vienna, Austria.

9. Новіков М.Є. ПЕТ/КТ первинних пухлин голови та шиї: кількісний аналіз метаболічних параметрів / М.Є. Новіков, Т.М. Бабкіна // Тези 6го національного конгресу з міжнародною участю [ Радіологія в Україні ] (Київ, 2830 березня 2018 р.). – Радіологічний вісник, 2018, №12(6667).  С. 3839.

10. Novikov M., Babkina T. (2018, October) Relation between metabolic PET textural indices and differentiation grade of head and neck squamous tumors. Poster session presented at 7th Baltic Congress of Radiology, Kaunas, Lithuania. 

11. Novikov M., Influence of segmentation techniques on volumetric and textural metabolic parameters of primary tumors on 18FFDG PET/CT imaging. (Abstract). ECR 2019: Book of Abstracts. Insights Imaging 10, 22 (2019) doi:10.1186/s132440190713y.

Перелік видів втручань, методик лікування

Різні модальності (рентгенівські, КТ, МРТ,  ПЕТ/КТ, сцинтиграфічні та ОФЕКТ) для вирішення завдань діагностичної онкологічної візуалізації.

Звернення онлайн